قسم علم الأدوية والسموم

د يوسف الثبيتي
 رئيس قسم علم الأدوية والسموم
أستاذ مشارك

ys.althobaiti@tu.edu.sa


 
د.سمير عبدالله حامد سلامة
أستاذ مساعد

 s.salama@tu.edu.sa


د. هاني حمدي عبدالعزيز عرب
أستاذ مساعد

h.arab@tu.edu.sa


د. مساعد الثبيتي
أستاذ مساعد

Md.Althobaiti@tu.edu.sa


د. محمد عزت السيد

أستاذ مشارك
m.ezzat@tu.edu.sa


 

 


 

د. احمد الفقية
محاضر
A.alfaqih@tu.edu.sa


د. مرام حسين عبد الجبار

أستاذ مساعد

maram.a@tu.edu.sa


 


د. شروق عيظه عوض السفياني

أستاذ مساعد

s.alsofyani@tu.edu.sa


 

د. خديجه مسعد سعد السلمي

أستاذ مساعد

k.alsolami@tu.edu.sa


د. لبنى احمد صالح

أستاذ مساعد

lasaleh@tu.edu.sa


د. دانية المرغلاني

أستاذ مساعد

almarghalani@tu.edu.sa


 

 


 

د. دانية رفقي
معيدة
D.rifqi@tu.edu.sa 


د. منار خالد هلال الهيفاني

محاضر

manar.k@tu.edu.sa


د.تهاني مؤمنة
محاضر

t.momenah@tu.edu.sa


د.سارة القثامي
معيد
smgithami@tu.edu.sa